Συνήθεις Ερωτήσεις
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου έχει μορφή παρόμοια με τις ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση διαφόρων οικιακών συσκευών και χρησιμοποιείται για την ενεργειακή σήμανση των κτιρίων. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και βάσει της διαμόρφωσης των τυποποιημένων ενεργειακών κατηγοριών κάποιος να μπορεί εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με το νόμο, τα ΠΕΑ ετοιμάζονται και εκδίδονται μόνο από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες. Το ΠΕΑ συνοδεύεται από συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο.


Το ΠΕΑ κτιρίου εκδίδεται μόνο από Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο, αφού πρώτα υποβληθεί για καταχώρηση στο Μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Για την έκδοση ΠΕΑ ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή ο εκπρόσωπος του διορίζει τον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα συνυπογράφοντας το σχετικό έντυπο του παραρτήματος 3 των σχετικών κανονισμών (Κ.Δ.Π.164/2009 & Κ.Δ.Π. 39/2014).


Το ΠΕΑ είναι δεκαετούς ισχύος, όμως πρέπει να αναθεωρείται σε περίπτωση που οποιαδήποτε αλλαγή στο κτίριο επηρεάζει ουσιαστικά την ενεργειακή του απόδοση.


Το ΠΕΑ απαιτείται να εκδίδεται για νέα κτίρια και νέες κτιριακές μονάδες, ή για κτίρια και κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή προς ενοικίαση.


Κατά την πώληση ή την ενοικίαση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απαιτείται όπως επιδεικνύεται στον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή το ΠΕΑ. Στη συνέχεια το εν λόγω ΠΕΑ παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαφημίζουν σε εμπορικές διαφημίσεις τη διάθεση προς πώληση ή ενοικίαση κτιρίου ή η κτιριακής μονάδα πρέπει να δηλώνουν σε αυτές την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.Σε κάθε περίπτωση το ΠΕΑ πρέπει να συνοδεύεται από Συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.


Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδονται μόνο από τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί Μητρώο στο οποίο οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/QE.html


Κάθε ΠΕΑ έχει στην πάνω αριστερή πλευρά ένα μοναδικό αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού. Ο έλεγχος της γνησιότητας του ΠΕΑ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην παρούσα ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/pea/checkPEA.html


Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμους 2006 έως 2017 σε περίπτωση που κατά την κατασκευή, πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίου δεν διατίθεται ΠΕΑ η αρμόδια αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της δύναται να επιβάλει σε αυτόν που παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000).Σε περίπτωση παράληψης πληρωμής του λαμβάνονται δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.


Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης καθορίζουν το ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης στο οποίο πρέπει να βρίσκονται τα νέα κτίρια και τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τα στοιχεία του κτιρίου που αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων ισχύουν επιμέρους απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.


1. Κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές ή έχουν κηρυχθεί ως αρχαία μνημεία, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου θα αλλοίωνε ουσιωδώς το χαρακτήρα τους, κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.

2. Τμήματα ή σύνολο βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων ή αποθηκών, για τα οποία δεν χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών και χρησιμοποιούνται για αμιγώς βιομηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική χρήση. Βοηθητικοί χώροι με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων για τους οποίους χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών που αποτελούν μέρος των υπό αναφορά κτιρίων.

3. Αγροτικά μη κατοικήσιμα από ανθρώπους κτίρια, τα οποία έχουν χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις ή χρησιμοποιούνται σε τομέα που καλύπτεται από ειδική συμφωνία για ενεργειακή απόδοση.

4. Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.


Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σημαίνει κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές. Για την επίτευξη των στόχων της εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές απαιτείται η αύξηση του αριθμού των κτιρίων που όχι μόνο ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ,αλλά χαρακτηρίζονται από ακόμα υψηλότερη ενεργειακή απόδοση Λεπτομέρειες για τον τεχνικό ορισμό των ΚΣΜΚΕ, αλλά και για μέτρα προώθησης τους μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση http:///www.mcit.gov.cy. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι ΚΣΜΚΕ.


Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο, αφού ετοιμάσει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, εκδίδει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει και Σσυστάσεις.


Στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες δύναται να εγγραφεί πρόσωπο που:

(1) Είναι εγγεγραμμένος στον κλάδο της αρχιτεκτονικής, πολιτικής μηχανικής, ηλεκτρολογικής μηχανικής, μηχανολογικής μηχανικής, χημικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος

i. στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ εάν το πρόσωπο αυτό είναι Πολίτης της Δημοκρατίας ή αλλού κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία,

ή

ii.στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες του ΕΤΕΚ στους πιο πάνω κλάδους εάν το πρόσωπο αυτό είναι Πολίτης της Δημοκρατίας ή αλλού κράτους μέλους, εάν το πρόσωπο αυτό είναι Πολίτης της Δημοκρατίας ή αλλού κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.


(2) Έχει τουλάχιστον ένα χρόνο αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειες ή σε τεχνικά συστήματα,


(3) Έχει βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμό αξιολογήσεις.


Στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για κτίρια που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ως κατοικίες δύναται να εγγραφεί πρόσωπο που:

(1) Είναι εγγεγραμμένος στον κλάδο της αρχιτεκτονικής, πολιτικής μηχανικής, ηλεκτρολογικής μηχανικής και μηχανολογικής μηχανικής

i. στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ εάν το πρόσωπο αυτό είναι Πολίτης της Δημοκρατίας ή αλλού κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία,

ή

ii. στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες του ΕΤΕΚ στους πιο πάνω κλάδους εάν το πρόσωπο αυτό είναι Πολίτης της Δημοκρατίας ή αλλού κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.


(2) Έχει τουλάχιστον τρία χρόνια αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειες ή σε τεχνικά συστήματα ή έχει εκδώσει τουλάχιστον 90 ΠΕΑ για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες,ς,


(3) Έχει βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμό αξιολόγησης.


Τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης για την εγγραφή ενός προσώπου στο Μητρώο των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων είναι:

  1. Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας σε περίπτωση πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Αντίγραφο Άδειας Παραμονής ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού- ΔΕΑ /ARC(Alien Registration Certificate) σε περίπτωση πολίτη άλλου κράτους. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών

  2. Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ ή αντίγραφο τρέχουσας επαγγελματικής μου άδειας σε περίπτωση πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι εγκατεστημένος/η στη Δημοκρατία, ή αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες, σε περίπτωση πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι εγκατεστημένος /η σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

  3. Αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από τον οργανισμό αξιολόγησης για υποψήφιους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

  4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την πείρα που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς 2009 έως 2014 αυτών και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους.