Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφεξής «η Υπηρεσία») βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και του Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας  (Ν. 125(I) του 2018).

1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Η Υπηρεσία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα για σκοπούς τήρησης και δημοσίευσης –βάσει νομοθεσίας– του Μητρώου Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων

3. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από:

4. Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας δύναται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

5. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε ηλεκτρονική μορφή στο παρόν μηχανογραφικό σύστημα.

Μέρος του Μητρώου δημοσιεύεται στον παρόν ιστότοπο. Τα στοιχεία του Μητρώου τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό καθορίζονται βάσει νομοθεσίας.

6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όσον αφορά σε μηχανογραφικά σύστημα/εξοπλισμό, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ενέργειας οι οποίοι διαθέτουν μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

7. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαγράφονται από το Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων, ακόμα και στις περιπτώσεις αναστολής ή τερματισμού εγγραφής, καθώς αυτά μπορεί να απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικό στάδιο για σκοπούς έρευνας/συσχέτισης με πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που έχουν εκδοθεί από τον συγκεκριμένο εμπειρογνώμονα.

8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην Υπηρεσία για πρόσβαση και διόρθωση των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε –όπου εφαρμόζεται– συγκατάθεσή που έχετε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω. Όμως, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το αίτημα διαγραφής θα αξιολογηθεί από εμάς έναντι –μεταξύ άλλων- νομικών υποχρεώσεων ή διοικητικών ή δικαστικών διαταγμάτων που μπορεί να αντιτίθενται σε μια τέτοια διαγραφή.

Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Ενέργειας,

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

1421 Λευκωσία

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η Υπηρεσία ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το αίτημα σας.

10. Περισσότερες πληροφορίες

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

Υπηρεσία Ενέργειας,

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

1421 Λευκωσία

E-mail: energyservice@mcit.gov.cy 

 

11. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Υπηρεσίας Ενέργειας αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gtsiamettis@mcit.gov.cy